17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

PROGRAM KONFERENCIE
27. september 2022
8:30 - 9:00
Registrácia/pripájanie účastníkov
9:00 - 9:30
Otvorenie konferencie a príhovor predsedníčky ÚNMS SR
9:30 – 10:00
Ako vniesť ESG kritériá do chodu verejných inštitúcií

Ivana Vagaská

Business Leaders Forum / Nadácia Pontis

10:00 – 10:30
Aktuálne trendy v modernizácii verejnej správy

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10:30 – 11:00
Analýza reálnych efektov implementácie systému manažérstva proti korupcii v riadiacej praxi vybraných organizácií verejnej správy

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

11:00 – 11:30
Age management v SR alebo trvalo udržateľná zamestnanosť v každom veku

PaedDr. Ilona Hegerová

Slovenská asociácia age managementu, o.z.

11:30 – 12:00
Zasypaní v informačnej lavíne - ako z nej von

Mgr. Marie Stracenská

PR odborníčka, bývalá novinárka

12:00 – 12:30
Diskusia
12:30 – 13:00
Prestávka
13:00 – 13:30
Výsledky NP Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

13:30 – 14:00
Praktické skúsenosti s implementáciou modelu CAF na miestnom úrade v Bratislave-Staré Mesto

Ing. Lucia Lanáková

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

14:00 – 14:30
Implementácia normy STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality - Požiadavky do činnosti ÚVO, prínosy a nevýhody, čo prináša uvedená norma pre rôzne stupne riadenia v ÚVO

Ing. Karol Mikula

Úrad pre verejné obstarávanie

14:30 – 15:00
Skutočne zdravá škola na Slovensku

Eva Blaho

Skutočne zdravá škola o.z.

15:00 – 15:30
Diskusia
15:30
Záver konferencie