17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

KOHO UVIDÍTE

Ing. Ivana Vagaská

Business Leaders Forum/Nadácia Pontis

  • výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a senior programová manažérka Nadácie Pontis

Spoločenská zodpovednosť nie je témou len pre biznis sektor. Jej tri piliere, environmentálny, sociálny a ekonomický (tzv. governance), zahŕňajú široké spektrum tém, v rámci ktorých aj organizácie verejnej správy môžu znižovať svoj negatívny, a naopak zvyšovať pozitívny, dopad na spoločnosť.

Viac informácií sa dozviete na www.blf.sk a www.nadaciapontis.sk

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

  • vedúca Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy

Príspevok sa venuje aktuálnym výzvam a témam, na ktoré by mala štátna správa a samospráva reagovať. Nové trendy sú zdrojom inovácií a modernizácie verejnej správy, vedú k zvýšeniu kvality verejných služieb a prekonaniu stereotypov o verejnej správe.

Viac informácií sa dozviete na www.upjs.sk

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • profesor UMB, prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Systémy manažérstva podporené slovenskými technickými normami sú aj napriek dobrovoľnému záväzku k ich zavádzaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu často v riadiacej praxi organizácií verejnej správy vnímané ako redundantné. Najmä, ak nie sú naplnené očakávania od implementácie daného systému manažérstva. Prezentácia prináša pohľad na systém manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001. Vo výberovom súbore certifikovaných organizácií podľa normy ISO 37001 skúma mieru naplnenia očakávaní od tejto normy, identifikuje pohľad na potenciálne slabé stránky systému manažérstva proti korupcii a prezentuje aj reálne efekty zo zavedenia tejto normy. V závere prináša niektoré odporúčania pre ostatné organizácie (nielen) verejnej správy.

Viac informácií sa dozviete na www.umb.sk

PaedDr. Ilona Hegerová

Slovenská asociácia age managementu, o.z.

  • riaditeľka Slovenskej asociácie age managementu, o.z.

Age management je spôsob riadenia ľudí s ohľadom na ich vek, schopnosti a pracovný potenciál. Má preto význam rovnako v súkromnom ako vo verejnom sektore. Aký je však stav age managementu na Slovensku v súčasnom období? Čo age management prinesie organizácii a zamestnancovi? Čo je to pracovná schopnosť a ako sa dá merať? Poskytneme Vám všetky základné informácie o problematike, partnerstve, projekte Erasmus+ WAM - Work ability management, ako aj informácie o Národnom projekte aktívneho starnutia, kde sme gestorom niektorých úloh v súvislosti so starnutím zamestnancov.

Viac informácií sa dozviete na www.agemanagement.sk

Mgr. Marie Stracenská 

  • PR odborníčka, bývalá novinárka

Médiá samé osebe prispievajú k skresľovaniu informácií. Keďže sú médiá "tovar", aj v redakciách je snaha nestrácať čitateľov a divákov. Trend stručnosti sa odráža aj na kvalite informácií. K tomu v súčasnosti funguje aj množstvo "alternatívnych médií", kde cieľ je úplne iný, než informovať a programovo pracujú s dezinformáciami, často na objednávku. Pomenujeme problematické momenty, ktoré podporujú nedôveru v médiá. Pozrieme sa na to, ako rozoznať, či ide o pravdu alebo nie. Samostatná téma je kedy korigovať nepravdy a aj ako to robiť - formulovanie "opráv" a napomenutí tých, ktorí šíria dezinformácie nevedomky alebo nie so zlým úmyslom.

Pavol Miroššay

Slovensko IT, a.s.

  • generálny riaditeľ a predseda predstavenstva štátnej softvérovej spoločnosti Slovensko IT

Za akých podmienok sa dá vybudovať kvalitná štátna firma tak, aby dokázala fungovať efektívne a prinášala kvalitné výstupy. Má to v dnešnej dobe zmysel?
Na túto otázku Vám odpovie Pavol Miroššay, absolvent Technickej univerzity v Košiciach, ktorý začínal ako programátor a neskôr pôsobil ako projektový a líniový manažér v rôznych lokálnych a medzinárodných IT spoločnostiach v Košiciach. Jeho pozitívny vzťah k východoslovenskému regiónu odzrkadlilo jeho aktívne pôsobenie vo vplyvnom regionálnom združení Košice IT Valley, kde pôsobil ako výkonný riaditeľ až do roku 2020. Počas svojho pôsobenia v združení Košice IT Valley intenzívne pracoval na rozvoji lokálnej IT komunity, na príchode nových investícii, na rozvoji vzťahov s lokálnymi inštitúciami a rôznych rozvojových, strategických a vzdelávacích projektov. V roku 2020 stál pri zrode štátnej softvérovej spoločnosti Slovensko IT.

Viac informácií sa dozviete na www.slovenskoit.sk

Ing. Lucia Lanáková

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

  • vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Model CAF (Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený špeciálne pre organizácie verejného sektora. Implementácia tohto modelu sa riadi plánom s troma fázami a po jeho úspešnom zavedení a absolvovaní spätného hodnotenia sa organizácia stáva držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný 2 roky. Následne je vhodné vykonať ďalšie samohodnotenie, čo zabezpečuje proces neustáleho a trvalého zlepšovania organizácie. Mestská časť BA-Staré Mesto tento druhý cyklus implementácie modelu CAF práve zavádza, vďaka čomu vie na vlastnej skúsenosti zhodnotiť náročnosť i prínos cesty trvalého zlepšovania.

Viac informácií sa dozviete na www.staremesto.sk

Ing. Karol Mikula

Úrad pre verejné obstarávanie

  • hlavný štátny radca (manažér kvality podľa ISO 9001), Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu

V snahe o zlepšovanie riadenia v ÚVO vedenie úradu v roku 2018 rozhodlo vybudovať a zaviesť systém manažérstva kvality (SMK) v zmysle STN EN ISO 9001:2016 (ďalej len "ISO 9001") a nechať si ho potvrdiť treťou nezávislou stranou (certifikačným orgánom). Vedenie ÚVO týmto krokom chce dokumentovať zvládnutie SMK v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001. Snahou je obstáť so svojimi výsledkami práce pred certifikačným orgánom, ako aj pred zainteresovanými stranami (zákazníkmi - účastníkmi správneho konania).

Viac informácií sa dozviete na www.uvo.gov.sk

Eva Blaho

Skutočne zdravá škola o.z.

  • projektová manažérka a zakladateľka Skutočne zdravá škola o.z.

Občianske združenie Skutočne zdravá škola sa výrazne angažuje v otázke verejného stravovania na základných, stredných a v materských školách. Realizuje rôzne projekty, ktoré nielen zlepšujú kvalitu školského stravovania, ale aj učí deti, žiakov a rodičov odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká a ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Taktiež poskytuje rôzne návody, tipy a metodické materiály pedagógom ako tému jedla začleniť do výuky. V prezentácii predstavíme hlavné aktivity občianskeho združenia a zároveň sa podelíme o rôzne príklady dobrej praxe súvisiace s našou činnosťou.

Viac informácií sa dozviete na www.skutocnezdravaskola.sk

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

  • riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bude v novembri 2022 ukončený a na záver 4 rokov jeho implementácie môžeme zhodnotiť jeho prínos pre organizácie verejnej správy, aj pre občanov. Súčasťou projektu bolo zriadenie CAF centra, realizácia vzdelávacích aktivít na rôzne odborné témy, vydávanie odborných metodík a štúdií, poskytovanie základného poradenstva v oblasti manažérstva kvality a mnoho ďalšieho. Okrem konkrétnych kľúčových výsledkov a merateľných ukazovateľov našej práce je dôležitá aj udržateľnosť výsledkov projektu, o ktorej Vám na prednáške radi povieme viac.

Viac informácií sa dozviete na cafcentrum.unms.sk