17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto informácia obsahuje informácie týkajúce sa účelu spracúvania, samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcoch, prenosu osobných údajov, ako aj informácie o právach dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 810 710 (ďalej len "úrad" alebo "prevádzkovateľ")

Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je príprava a realizácia národného projektu "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy" (ďalej len "Národný projekt") realizovaného v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Dotknuté osoby:

Dotknutou osobou na účely tejto informácie je fyzická osoba žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iná osoba (napríklad účastník školenia realizovaného v rámci Národného projektu),ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF") a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len "Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady" ).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z § 47 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a z čl. 115 ods. 1 písm. d) a Príloha XII ods. 2 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady.

Použitie osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb budú použité na plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, ktorých súčasťou je aj zabezpečenie informovania širokej verejnosti o výsledkoch Národného projektu (napríklad na webovom sídle prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach). Za týmto účelom budú spracúvané bežné osobné údaje dotknutej osoby (napr. pri prihlasovaní na školenie v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefonický kontakt a adresa elektronickej pošty na pracovisko). Na školeniach budú vyhotovované fotografie, na ktorých môžu byť zaznamenané aj podobizne dotknutých osôb. Za účelom zdokumentovania realizácie školení budú spracúvané aj osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v prezenčnej listine (titul, meno, priezvisko a podpis).

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje dotknutej osoby do doby pokiaľ trvá účel spracúvania osobných údajov určený úradom ako prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania. Na uchovávanie niektorých osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s Registratúrnym poriadkom a plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia súvisiaca s Národným projektom je v zmysle Registratúrneho poriadku a plánu prevádzkovateľa uchovávaná 10 rokov po roku, v ktorom bola dokumentácia uzavretá. Zverejnené osobné údaje sú pre splnenie účelu informovania o národnom projekte prístupné širokej verejnosti neobmedzenú dobu.

Prijímatelia osobných údajov:

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby riadiacemu orgánu, pri prípadnej kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup - dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií týkajúcich sa dotknutej osoby. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte prevádzkovateľa požiadať, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na vymazanie (právo "na zabudnutie") - dotknutá osoba má právo prevádzkovateľa požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že prevádzkovateľ nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, môžu byť nesprávne alebo keď si myslí, že už prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nepotrebuje využívať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ nespravodlivo alebo nezákonne, môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kontakt na zodpovednú osobu:

E-mailový kontakt: zodpovednaosoba@normoff.gov.sk alebo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, P.O.Box 76, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze https://www.unms.sk/?Ochrana-osobnych-udajov (v elektronickej podobe).